ภาระงาน เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา

1. ให้นักเรียนจับคู่ แล้วดาวน์โหลด ในงานที่ 2.1 กระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา นำมาปฏิบัติร่วมกันแล้ว upload ขึ้นไว้ใน drive ของตนเอง แล้ว share ส่งครูทาง e-mail : kruach.sn2012@gmail.com
ดูเฉลย ใบงานที่ 2.1
2. ให้นักเรียนจับคู่ แล้วเปิดใบงานที่ 2.2 กระบวนการแก้ปัญหา นำมาปฏิบัติร่วมกันแล้ว upload ขึ้นไว้ใน drive ของตนเอง แล้ว share ส่งครูทาง e-mail : kruach.sn2012@gmail.com
3. ให้ทำแบบทดสอบตนเอง เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา โดยคลิกเข้าทำแบบทดสอบตนเอง ทุกคน
แบบทดสอบตนเอง เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา

แบบทดสอบปลายภาค สำหรับนักเรียน ม.4/7 และ ม.4/8

แบบทดสอบปลายภาค 2/2556

เกมส์เรียนรู้ผังงาน สำหรับนักเรียน ม.1.2

ให้นักเรียนเข้าไปศึกษา และเล่นเกมส์การเรียนรู้ผังงาน เพื่อเป็นแนวข้อสอบปลายภาค ตาม link ด้านล่างนี้นะค่ะ
การเรียนรู้ผังงาน

ภาระงานสำหรับนักเรียน ม.4/7 และ 4/8

1. ลงทะเบียนตาม แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับนักเรียน ม.4/7 และ 4/8  เพื่อที่จะได้นำข้อมูลเก็บไว้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในวิชาเรียน
2. ศึกษาเนื้อหาในหนังสือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบสารสนเทศ แล้วทำใบงานที่ 1 เรื่อง ระบบสารสนเทศ
3. ทำแบบฝึกหัด เรื่อง ระบบสารสนเทศ จำนวน 12 ข้อ
4. ศึกษาเนื้อหาในหนังสือหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ แล้วทำใบงานที่ 2 เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
5. ทำแบบฝึกหัด เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ข้อ
6. ศึกษาเนื้อหาในหนังสือหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วทำใบงานที่ 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7. ทำแบบฝึกหัด เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ข้อ

รายละเอียดของ e-book

ภาระงาน : การสร้าง e-book ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 1. กำหนดส่งงาน : ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557
 2. ลักษณะของไฟล์ที่ส่ง : ให้ทำการ package แบบ EXE แล้วส่งทาง google drive e-mail: kruach.sn2012@gmail.com
 3. ส่วนประกอบของ e-book  ประกอบด้วย
 • ปกหน้า  ให้มีข้อมูลที่สำคัญ คือ  ชื่อเรื่อง   ผู้จัดทำ  และอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • เนื้อหา  จำนวน  5  page  ให้นำเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความ  รูปภาพ  คลิปวิดิโอ เสียง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
 • แบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ
 • อ้างอิง
 • ปกหลัง
 • ให้สร้าง Link  ในหน้าสารบัญ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
 • ให้มีปุ่ม Link การทำงาน เช่น ปุ่มปิดหนังสือ ปุ่มถัดไป  ปุ่มย้อนหลัง ฯลฯ

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 2-2556

คะแนนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตามรายห้อง

แบบฝึกหัดเก็บคะแนน ม.1

เอกสารประกอบการเรียน IS2

 • นักเรียน ระดับชั้น ม.5 ที่เรียนวิชา IS2 ให้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน ได้ที่นี่
 1. กิจกรรมที่ 1 การเขียนเรียบเรียงความรู้
 2. ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1
 3. กิจกรรมที่ 2 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
 4. กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลการศึกษาความรู้
 5. กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอความรู้ผ่านช่องทางสื่ออิเลคทรอนิค

เอกสารประกอบการเรียน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 • ให้นักเรียนดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการสอน_การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์_บทที่_1-3

ใบงานที่ 1.1 ความหมายและความสาคัญของสื่อสิ่งพิมพ์

ใบงานที่ 1.2 ชนิดและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์

 • ให้นักเรียนทุกคนบันทึกข้อมูลของนักเรียน ตาม Link ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล คลิกที่นี่…

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.