การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดภาระงาน  เรื่อง  การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

ในการพัฒนาโครงงานนั้น ควรมีการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการทำโครงงาน เพื่อให้การพัฒนาโครงงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ มีขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ดังนี้
1.คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ หัวข้อส่วนใหญ่ที่นำมาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่าง ๆ การสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ปัญหาที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น ได้จากแหล่งที่ต่างกัน ได้แก่ การอ่านค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร หนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่าง ๆ การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยายทางวิชาการ รายการวิทยุและโทรทัศน์ ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนนักเรียนหรือกับบุคคลอื่น ๆ กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน งานอดิเรกของนักเรียน การเข้าชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
2.ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล รวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยให้เกิดแนวคิดในการกำหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นและได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะศึกษา จนสามารถใช้ออกแบบและวางแผนดำเนินการทำโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูลจะต้องได้คำตอบว่า จะทำอะไร ทำไมต้องทำ ต้องการให้เกิดอะไร ทำอย่างไร ใช้ทรัพยากรอะไร ทำกับใคร และจะเสนอผลงานอย่างไร
3.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน

 1. ชื่อโครงงาน
 2. ชื่อผู้จัดทำ
 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 4. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน
 5. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
 6. ขอบเขตของโครงงาน
 7. ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
 8. แผนการดำเนินโครงงาน
 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 10. งบประมาณ
 11. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 12. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

4.พัฒนาโครงงาน ขั้นตอนของการลงมือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระหว่างการลงมือพัฒนาโครงงานนั้น สิ่งที่นักเรียนจะต้องมีการบันทึกผล คือ สิ่งที่ค้นพบจากการทำโครงงาน แล้วนำมาอธิบายผลว่าสัมพันธ์กับหลักการทฤษฎี หรือผลงานที่ผู้อื่นได้ศึกษาไว้อย่างไร รวมทั้งนักเรียนต้องบันทึก ปัญหา การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาโครงงานให้สมบูรณ์ เพื่อจัดทำเป็นรายงาน
5.จัดทำรายงาน ผู้จัดทำต้องทำรายงานไปพร้อม ๆ กัน โดยรายงานโครงงานจะประกอบด้วยรายละเอียดของการพัฒนาและคู่มือการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับทราบแนวคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน
6.การนำเสนอและเผยแพร่ ขั้นตอนที่ผู้จัดทำต้องสื่อสารผลงานของโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การรายงานปากเปล่า ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

 •  การจัดนิทรรศการ ควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
 1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง
 2. ความเหมาะสมของเนื้อที่ที่จัดนิทรรศการ
 3. ใช้รูปแบบการนำเสนอและการแสดงที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้
 4. ใช้รูปแบบ ตาราง แผนภูมิ และผังต่าง ๆ เข้ามาประกอบการอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
 5. อุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่นำมาแสดงจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานทุกขณะ
 •  การรายงานปากเปล่า ควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
 1. ต้องเตรียมข้อมูลและทำความเข้าใจในเรื่องที่จะอธิบายได้ดี
 2. คำนึงถึงภาษาที่ใช้ในรายงาน ภาษาควรมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
 3. การอธิบาย ควรตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม
 4. ควรใช้เวลาในการรายงานให้เหมาะสมตรงตามที่กำหนดไว้
 5. ควรใช้สื่อสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการนำเสนอ เช่น PowerPoint

7.ระยะเวลาในการทำโครงงาน เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557

Advertisements